W dniu 17 stycznia 2017 podpisaliśmy Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.4-SW0810001/16 na Koszty bieżące i aktywizację w roku 2017. Zarząd Województwa Opolskiego na warunkach określonych w umowie przyznał RLGD pomoc finansową w wysokości do 95% kosztów kwalifikowalnych ujętych w załączonym zestawieniu rzeczowo-finansowym, tj. w wysokości 276.159,58 zł. 

Aneksem z września 2017, po zakończeniu I etapu operacji, zmniejszyliśmy kwotę kosztów kwaflifikowalnych. Zgodnie z podpisnanym aneksem, koszty kwalifikowalne operacji to 283.507,62 zł. Przyznana pomoc w wysokości 95% tej kwoty wynosi 269.332,24 zł. 

 

Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym Planu Komunikacji w 2017 roku. 

Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

W ramach otrzymanej pomocy realizujemy m.in.:

- szkolenia dla członków Rady, pracowników biura i Zarządu dot. dokumentów programowych, Lokalnej Strategii Rozwoju i programu do elektronicznej obsługi wniosków,

- wydruk ulotki informacyjno-promocyjnej,

- szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, 

- szkolenie dla pracowników i Zarządu z prawa pracy,

- Jesienną Konferencję Rybacką,

- folder promocyjny. 

 

Zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik do umowy, po aneksie z września 2017. . 

 

pdf