trzy loga UE RLGD

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

NR OW/1/2023

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”

wdrażająca Rybacką Lokalną Strategię Rozwoju na terenie gmin:

Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, Popielów, Świerczów, Pokój, Murów, Łubniany, Turawa, Zębowice, Ozimek

informuje, że planuje realizację zadania

Promocja kulinarnego potencjału opolskich ryb

poprzez organizację warsztatów gastronomicznych

z zakresu:

Propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultur, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

 w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,
objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Zakres tematyczny operacji na jakie prowadzony jest nabór:

Przedsięwzięcie 2.4.2: Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD


Operacja realizuje LSR dla RLGD „Opolszczyzna” poprzez następujące cele:

Cel ogólny 2. Zachowanie, ochrona i promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna” 

Cel szczegółowy 2.4 Wypromowana specyfika obszaru RLGD „Opolszczyzna” związana z gospodarką, tradycją i kulturą rybacką

Przedsięwzięcie 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

Wskaźnik produktu, w ramach którego organizowany jest nabór: Liczba przedsięwzięć o charakterze społecznym promujących specyfikę obszaru

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostanie następujący wskaźniki produktu:

 - Liczba przedsięwzięć o charakterze społecznym promujących specyfikę obszaru -   8 szt.


Realizacja operacji będzie obejmować: cykl warsztatów kulinarnych promujących potencjał kulinarny opolskich ryb,  w tym:

 1. Warsztaty dla mieszkańców województwa opolskiego
 • Przedmiotem warsztatów jest praktyczne przygotowanie potraw z lokalnych ryb (karp/pstrąg) oraz innych lokalnych produktów, z uwzględnieniem zasad obróbki, zasady zero-waste, wykorzystania różnych technik kulinarnych,
 • warsztaty 1-dniowe, trwające ok. 4-5 godzin,
 • liczba uczestników każdego z warsztatów: 15-20 osób,
 • miejsca szkoleń - planuje się, że będą to m.in. świetlice wiejskie, gospodarstwa rybackie – miejsca z dostępem do prądu i wody,
 • Łączna liczba warsztatów: 4 edycje,
 • termin: kwiecień 2023-listopad 2023 
 1. Warsztaty dla nauczycieli szkół gastronomicznych
 • Przedmiotem szkolenia jest praktyczne przygotowanie potraw z lokalnych ryb (karp/pstrąg) oraz innych lokalnych produktów, z uwzględnieniem zasad obróbki, zasady zero-waste, wykorzystania różnych technik kulinarnych,
 • warsztaty 2-dniowe,
 • liczba uczestników: 13-15 osób,
 • miejsce warsztatów: teren województwa opolskiego, miejsce umożliwiające przeprowadzenie praktycznego szkolenia dla grupy 13-15 osób (np. szkoła gastronomiczna, akademia kulinarna), wyposażone w sprzęt gastronomiczny.
 • Łączna liczba warsztatów: 1 szkolenie dwudniowe:

a) pierwszy dzień obejmujący:

 • pokaz kulinarny przeprowadzony przez kucharza z doświadczeniem: filetowanie + przedstawienie min. 3 potraw z ryb,
 • układanie potraw na talerzu - omówienie zasad, przedstawienie propozycji np. w formie prezentacji lub wydrukowanych zdjęć,
 • przygotowanie potraw i filetowanie przez uczestników - wg receptur przygotowanych przez prowadzącego
 • czas trwania - 3-5 godz.

b) drugi dzień:

 • wspólne filetowanie ryb
 • przygotowanie autorskich potraw przez nauczycieli pod okiem kucharza,
 • ocena, informacja zwrotna,
 • czas trwania - 4-6 godz.
 • termin: kwiecień 2023-listopad 2023  
 1. Warsztaty dla uczniów szkół gastronomicznych.
 • Przedmiotem warsztatów jest praktyczne przygotowanie potraw z lokalnych ryb (karp/pstrąg) oraz innych lokalnych produktów, z uwzględnieniem zasad obróbki, zasady zero-waste, wykorzystania różnych technik kulinarnych.
 • Planuje się przeszkolić grupę 45-60 uczniów ze szkół gastronomicznych z woj. opolskiego (12 szkół).
 • Planujemy zorganizować 3 grupy uczestników, maksymalnie po 5 osób z każdej szkoły (chyba że nie będzie chętnych z danej placówki, to wtedy większa liczba uczniów z innych szkół).
 • W każdej grupie docelowej łącznie ok. 15-20 osób.
 • Planowany termin realizacji zadania – kwiecień-listopad 2023
 • Dla każdej grupy planuje się przeprowadzić jeden warsztat trwający 2 dni (łącznie: 3 edycje warsztatów)  :

a) pierwszy dzień obejmujący:

 • pokaz kulinarny przeprowadzony przez kucharza z doświadczeniem - filetowanie + przedstawienie min. 3 potraw z ryb,
 • układanie na talerzu - omówienie zasad, przedstawienie propozycji np. w formie prezentacji lub wydrukowanych zdjęć,
 • przygotowanie potraw i filetowanie przez uczestników - wg receptur przygotowanych przez prowadzącego
 • ocena, informacja zwrotna,
 • czas trwania - 3-5 godz.

b) drugi dzień obejmujący:

 • wspólne filetowanie ryb
 • przygotowanie autorskich potraw przez uczniów pod okiem szefa kuchni
 • czas trwania: 4-6 godz.

 

W ramach realizacji operacji własnej planuje się zaangażować:

 • kucharza do przeprowadzenia wyżej opisanych warsztatów kulinarnych (w tym zapewnienie wszystkich składników) 
 • koordynatora, który miałby obowiązki:
 • ustalenie terminów i miejsc poszczególnych warsztatów (w porozumieniu z zamawiającym oraz Wykonawcą) ,
 • rekrutacja uczestników,
 • przeprowadzenie akcji promocyjnej warsztatów w mediach społecznościowych (przed wydarzeniem, w trakcie oraz po wydarzeniu)

 


Planowany termin realizacji operacji – kwiecień – listopad 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: do 60 tys. złotych, w tym kwota dofinansowania do 50 tys. złotych (jako 85% kwoty kosztów kwalifikowalnych).  Ostateczna wysokość środków przeznaczona na operację zostanie określona po dokonaniu stosowanych zapytań ofertowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.


Ww. operacja będzie realizowana przez Rybacką Lokalna Grupę Działania „Opolszczyzna” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgropolszczyzna.pl, nie zgłosi do RLGD „Opolszczyzna” zamiaru realizacji takiej operacji.

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna” w formie papierowej (1 egz.). w terminie od 11 stycznia do 11 lutego 2023 bezpośrednio w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” w Opolu przy ul. Zajączka 7/1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

„Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej RLGD Opolszczyzna,
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie.


Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu,
 2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia wynikających z § 7 Rozporządzenia MGMiŻŚ z 06.09.2016r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii       rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz.U.2016.1435), tj. o pomoc może ubiegać się podmiot będący:

- jednostką samorządu terytorialnego lub,

- jednostką organizacyjną podległą jednostce samorządu terytorialnego lub,

- organizacją pozarządową w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

We wszystkich przypadkach dokumentem potwierdzającym spełnienie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia są odpowiednie zapisy w dołączonym do zgłoszenia statucie.

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji obowiązujące dla zadania stanowią Załącznik 2a do „Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” i są dostępne na stronie www.lgropolszczyzna.pl

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi: 89 punktów. 

Minimalna liczba punktów stanowiąca warunek niezbędny do otrzymania dofinansowania, wynosi 40% wartości maksymalnej, tj. 35 punktów (zaokrąglenie liczby punktów do liczby całkowitej w dół).

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, a także wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji oraz inne niezbędne dokumenty udostępnione są na stronie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”: www.lgropolszczyzna.pl oraz do wglądu w Biurze RLGD „Opolszczyzna”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze RLGD „Opolszczyzna” w Opolu przy ul. Zajączka 7/1 oraz pod numerem telefonu 535 797 544 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.