Ogólne zasady oznaczania działań informacyjno-promocyjnych

We wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej popularyzujących wsparcie działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zapewniona jest identyfikacja wizualna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE) poprzez stosowanie odpowiednich znaków, to jest oznaczenie:

  1. asymbolem UE, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej;
  2. odniesieniem do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, lub, w przypadku działań finansowanych z różnych funduszy, odniesieniem do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

W okresie realizacji operacji/projektu beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFMR za pomocą informacji zamieszczonej np. na stronie internetowej beneficjenta czy poprzez tablice informacyjne.

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji/projektu i wsparciu z EFMR poprzez odpowiednie oznaczenie.

Ogólne zasady

  1. Dozwolone jest umieszczenie logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herbu/logo województwa lub gminy pomiędzy znakami Unii Europejskiej i PO RYBY 2014-2020.
  2. Logo PO RYBY 2014-2020 złożone jest z symbolu graficznego oraz nazwy programu.
  3. Logo Unii Europejskiej składa się z flagi UE wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej i nazwy Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Kolejność znaków

  1. W zestawie kilku znaków logo Unii Europejskiej zawsze występuje po prawej stronie, logo PO RYBY 2014-2020 po lewej, pomiędzy nimi inne znaki, rozmieszczone w równej odległości. Nie należy stosować w zestawieniu więcej znaków niż cztery, łącznie z logo UE i PO RYBY 2014-2020.
  2. W przypadku pozostałych logotypów/dodatkowych znaków, których zamieszczenie jest potrzebne, można je zamieścić poza zestawieniem (poza linią logotypów: PO RYBY 2014-2020–UE).
  3. W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie logotypów w poziomie, można je zamieścić w pionie, przy czym logo PO RYBY 2014-2020 znajduje się na górze, a logo UE na dole.

Widoczność znaków

  1. Logo Unii Europejskiej oraz logo PO RYBY 2014-2020 muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. W przypadku broszur, biuletynów, itp. zamieszczane są one na pierwszej stronie okładki, w przypadku ulotek, na pierwszej stronie ulotki.
  2. Znaki i napisy muszą być czytelne i dobrze widoczne. Zamieszczając je należy odpowiednio dostosować ich wielkość oraz miejsce zamieszczenia do formatu wykorzystanego materiału lub dokumentu.

Wielkość znaków

  1. Minimalna wysokość symbolu Unii wynosi 1 cm. W przypadku niewielkich przedmiotów reklamowych, minimalna wysokość to 5 mm.
  2. Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to flaga Unii Europejskiej ma przynajmniej taki sam rozmiar, mierzony w szerokości bądź wysokości, jak największe z pozostałych znaków.

 

KSIĘGA  WIZUALIZACJI  ZNAKU  PO RYBY 2014-2020