trzy loga UE RLGD

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" w dniach 29 maja do 13 czerwca 2017 roku  przeprowadziła 8 naborów wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory były przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach.

 

 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

 

1.

1/2017

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

1 000 000,00zł

 

2.

2/2017

1.1.2

Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

300 000,00zł

 

3.

3/2017

1.2.2

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

1 000 000,00zł

 

4.

4/2017

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

1 500 000,00zł

 

5.

5/2017

2.2.1

Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

450 000,00zł

 

6.

6/2017

2.3.1

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

840 000,00zł

 

7.

7/2017

2.4.1

Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką

50 000,00zł

 

8.

8/2017

2.4.2

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru

60 000,00zł

 


ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH NABORÓW 


 INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY 


 

ZAKOŃCZENIE OCENY OPERACJI ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORÓW 1/2017  -8/2017