trzy loga UE RLGD

Rejestr złożonych wniosków w ramach naboru nr 4/2020

Zakres tematyczny operacji, których dotyczy nabór :

Przedsięwzięcie 2.1.1 – Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

Data ogłoszenia naboru: 18 maja 2020 r.

Data trwania naboru : od 4 czerwca 2020 r.  do 19 czerwca 2020 r.

Limit dostępnych środków w ramach naboru:  215.000,00 zł

LP.

Imię i nazwisko/

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł operacji

Wnioskowana kwota dofinansowania

Numer wniosku o dofinansowanie

Data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie

1.

-

- - - -

RAZEM:

0,00 zł

W ramach naboru 4/2020 nie wpłynęły żadne wnioski. 

Niewykorzystany limit: 215.000,00 zł.