trzy loga UE RLGD

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 10 do 22 stycznia 2022 roku przeprowadziła 6 naborów wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory zostały przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach. 

 

p.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

Informacje o złożonych wnioskach i o ocenie

1.

1/2022

1.1.2

Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

249.000,00

Brak wniosków

Niewykorzystany limit: 249.000,00

2.

2/2022

1.2.3

Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką

55.000,00

Złożone wnioski na kwotę: 55.000,- zł 

Wybrane do dofinansowania wnioski na kwotę: 55.000,- zł 

Niewykorzystany limit: 0,- zł 

3.

3/2022

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów 

600.000,00

Złożone wnioski na kwotę: 298.000,- zł 

Wybrane do dofinansowania wnioski na kwotę: 298.000,- zł 

Niewykorzystany limit: 302.000,- zł 

4.

4/2022

2.2.1

 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

300.000,00

 

Złożone wnioski na kwotę: 281.129,- zł 

Wybrane do dofinansowania wnioski na kwotę: 232.959,- zł 

Niewykorzystany limit: 67.041,- zł 

5. 

5/2022

2.3.1

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

450.000,00

Złożone wnioski na kwotę: 450.000,- zł  

Wybrane do dofinansowania wnioski na kwotę: 232.959,- zł 

Niewykorzystany limit: 67.041,- zł 

6.

6/2022

2.3.2

Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

300.000,00

 Złożone wnioski na kwotę: 300.000,- zł 

Wybrane do dofinansowania wnioski na kwotę: 300.000,- zł 

Niewykorzystany limit: 0,00 ,- zł 

 

OGŁOSZENIA O NABORACH


ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH NABORÓW


 INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY 


ZAKOŃCZENIE OCENY OPERACJI ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORÓW