trzy loga UE RLGD

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 4 do 19 czerwca 2020 roku przeprowadziła 9 naborów wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory zostały przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach. 

p.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

1.

1/2020

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

82.680,00

2.

2/2020

1.1.2

Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

890.000,00

3.

3/2020

1.2.2

Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego

1.145.000,00

4.

4/2020

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczenie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

215.000,00

5. 

5/2020

2.2.1

Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

695.008,00

6. 

6/2020

2.3.1

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

150.000,00

7. 

7/2020

2.3.2

Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

410.000,00

8.

8/2020

2.4.2

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru

200.222,00

9.

9/2020

2.4.3

Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie

120.000,00

 

OGŁOSZENIA O NABORACH


ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH NABORÓW 


 INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY - 27 lipca 2020 r.


ZAKOŃCZENIE OCENY OPERACJI ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORÓW