trzy loga UE RLGD

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 25 marca do 5 kwietnia 2019 roku przeprowadziła 10 naborów wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory zostały przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach. 

 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

1.

1/2019

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

573.612,00

2.

2/2019

1.1.3

Poprawa dostępności obiektów służących gospodarce rybackiej 400.000,00
 

3.

3/2019

1.1.4  Wspieranie nowych kierunków rozwoju w chowie i hodowli ryb w sektorze zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury 300.000,00
  4.  4/2019 1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką 800.000,00
  5.  5/2019 2.1.2 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii umożliwiających prowadzenie analiz stanu środowiska związanego z dobrostanem ryb 300.000,00
  6.  6/2019 2.1.3 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii do monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych i poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy 400.000,00
  7.  7/2019 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 600.000,00
  8.  8/2019 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką 50.000,00
  9.  9/2019 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD 105.583,00
  10. 10/2019 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie 300.000,00

OGŁOSZENIA O NABORACH


ZŁOŻONE WNIOSKI W RAMACH NABORÓW 


 INFORMACJA O POSIEDZENIU RADY - 7 maja 2019 r.


ZAKOŃCZENIE OCENY OPERACJI ZŁOŻONYCH W RAMACH NABORÓW