ZMIANA LISTY PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA

Informujemy  iż w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontroli  naboru nr LGR-Op/WK/02/2013 w ramach "Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektora społeczno - gospodarczego zmieniła się ostateczna lista rankigowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach tego naboru.

Zaktualizowana lista rankingowa dla przedmiotowego naboru została przyjęta przez Komitet LGR "Opolszczyzna" w dniu 11 marca 2014rUchwałą nr XV / I / 14. 

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru LGR-Op/WK/02/2013 przyjęta Uchwałą Komitetu LGR "Opolszczyzna" nr XII/II/13 w dniu 04.09.2013 r. staje się tym samym niekatualna.
Protokół z posiedzenia Komitetu LGR "Opolszczyzna" - 11.03.2014 r.
Uchwała nr XV/I/14 z dnia 11.03.2014 r.

OSTATECZNE WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

4 września  2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu LGR „Opolszczyzna”, którego przedmiotem było omówienie 4 odwołań od decyzji Komitetu LGR „Opolszczyzna” z dnia 12 sierpnia  br. podjętych Uchwałą nr XI / I / 13 (dot. naboru nr LGR-Op/WK/02/2013) oraz Uchwałą nr XI / III / 13 (dot. naboru nr LGR-Op/RR/02/2013).

Protokół z posiedzenia Komitetu LGR oraz  wyniki naboru wniosków, w ramach których wpłynęły odwołania wraz z ostatecznymi listami rankingowymi dla tych naborów znajdują się poniżej.

Informujemy jednocześnie, że wyniki naboru wniosków do naboru nr LGR-Op/OŚ/03/2013 zawiera Uchwała nr XI / II / 13 z dnia 12 sierpnia 2013 r.

Protokół Komitetu LGR z dnia 04.09.2013 r.
Uchwała nr XII/I/13 z dnia 04.09.2013 r.
Uchwała nr XII/II/13 z dnia 04.09.2013 r.
Uchwała nr XII/III/13 z dnia 04.09.2013 r.
Uchwała nr XII/IV/13 z dnia 04.09.2013 r.

 

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMITETU Z DNIA 12.08.2013

 

Informujemy, iż od decyzji Komitetu LGR "Opolszczyzna" z dnia 12 sierpnia 2013  wpłynęły łącznie 4 odwołania (w tym 3 w terminie):

- 3 odwołania od decyzji Komitetu podjętej Uchwałą nr XI / I / 13 (Nabór LGR-Op/WK/02/2013),

- 1 odwołanie od decyzji Komitetu podjętej Uchwałą nr XI / III / 13 (Nabór LGR-Op/RR/02/2013).

Złożone odwołania będą przedmiotem posiedzenia Komitetu LGR "Opolszczyzna", które odbędzie się 4 września 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie LGR "Opolszczyzna" w Biestrzynniku. Rejestry złożonych odwołań oraz planowany porządek obrad znajdują się poniżej w załącznikach.

Rejestr odwołań
Rejestr odwołań złożonych po terminie

 

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

W dniu 12 sierpnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu LGR "Opolszczyzna" w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach następujących rodzajów operacji (termin naboru: 03.07-02.08.2013):
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, sektor społeczno - gospodarczy (nr naboru: LGR-Op/WK/02/213, liczba wniosków: 7) – Uchwała Komitetu LGR Opolszczyzna” nr XI / I / 13. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej,sektor publiczny (nr naboru: LGR-Op/OŚ/03/2013, liczba wniosków: 2) - Uchwała Komitetu LGR Opolszczyzna” nr XI / II / 13.
Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, sektor społeczno – gospodarczy (nr naboru: LGR-Op/RR/02/2013, liczba wniosków: 3) - Uchwała Komitetu LGR Opolszczyzna” nr XI / III / 13.

Przedstawione poniżej wyniki przeprowadzonej oceny nie są ostateczne - od wyników tej oceny istnieje możliwość odwołania.

 

Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć bezpośrednio w Biurze LGR „Opolszczyzna” w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego o wynikach naboru (w wersji papierowej). W tym terminie Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu z posiedzenia Komitetu.

 

Odwołania bez uzasadnienia, nie dotyczące oceny zgodności operacji z LSROR lub oceny według kryteriów oceny operacji, złożone przez nieuprawniony podmiot, wniesione do niewłaściwej instytucji lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Ostateczne wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań.

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia Komitetu LGR z dnia 12.08.2013 r.
Uchwała nr XI/I/13 z dnia 12.08.2013 r.
Uchwała nr XI/II/13 z dnia 12.08.2013 r.
Uchwała nr XI/III/13 z dnia 12.08.2013 r.
Wzór formularza odwołania

 

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków dla sektora społeczno - gospodarczego, przeprowadzonego w dniach 03.07 - 03.08.2013 r. w ramach środka 4.1 PO RYBY 2007 - 2013 z zakresu operacji polegających na:

- Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa (nr naboru: LGR-Op/WK/02/2013)

- Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem (nr naboru: LGR-Op/RR/02/2013)

oraz

- Ochronie środowiska lub dzedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybacta, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej (nr naboru: LGR-Op/OŚ/03/2013)

do Lokalnej Grupy Rybackiej "Opolszczyzna" napłynęło łącznie 12 wniosków o dofinansowanie.

Listy złożonych wniosków o dofinansowane znajdują się poniżej.

Rejestr-LGR-Op-OŚ-03-2013
Rejestr-LGR-Op-RR-02-2013
Rejestr-LGR-Op-WK-02-2013

 

 


 

Opublikowano: 03.06.2013r.

 

 

Zarząd Województwa Opolskiego

na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) „Opolszczyzna” działającej na terenie gmin:

Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie przez sektor społeczno – gospodarczy w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

 

na następujące rodzaje operacji:

 

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

-  limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi616 663, 95 złotych;

2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

- limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 416 735,74 złotych;

3. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

- limit dostępnych w ramach naboru wynosi 292 835,74 złotych;

Termin składania wniosków: od 03.07.2013 r. do 02.08.2013 r.

Miejsce składania wniosków :

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”, plac Kopernika 5/3, 45-040 Opole, I piętro, w dni robocze od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z tym, że w ostatnim dniu prowadzenia naboru przyjmowanie wniosków będzie miało miejsce wyłącznie do godziny 12:00

Tryb składania wniosków:

- Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednim formularzu,

- Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD),

- Wniosek należy składać bezpośrednio (tj. osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

·       wzór wniosku o dofinansowanie;

·       wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o dofinansowanie;

·       kryteria wyboru operacji przez LGR określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich;

są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

·         - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – www.opolskie.pl

·         - Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna” – www.lgropolszczyzna.com

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Opolszczyzna”, pl. Kopernika 5/3, 45-040 Opole, nr tel. 77 403 31 72 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Kryteria oceny operacji LGR "Opolszczyzna"
Wykaz załączników
Wzór harmonogramu działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
Wzór uproszczonego planu biznesowego operacji
Wzór wniosku o dofinansowanie