W dniu 10 marca 2014 o godz. 9.30 w siedzibie LGR "Opolszczyzna" w Biestrzynniku (ul. Poliwodzka 16) odbędzie się posiedznie Komitetu LGR "Opolszczyzna", którego przedmiotem będzie ocena zgodności z Lokalną Strategią Rozowju Obszarów Rybackich wniosków, które w terminie 29.01 - 28.02.2014r. wpłynęły w odpowiedzi na nabór operacji z zakresu Podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społęczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
 
11 marca 2014 (godz. 9:30, Biestrzynnik, ul. Poliwodzka 16) odbędzie się posiedzenie Komitetu LGR "Opolszczyzna" ws. oceny wniosków, które w terminie 29.01 - 28.02.2014r. wpłynęły w odpowiedzi na nabór operacji z zakresu:
- Wzmocnienia konkurencyjnośi i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa dla sektora publicznego, 
- Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy,
- Ochrony środowiska lub dzedzictwa przyrodniczego na obszarachrach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej dla sektora społeczno - gospodarczego.
 
 
Informujemy jednocześnie, że z uwagi na toczącą się wciąż procedurę kotroli ze strony MRiRW poprzedniego naboru (LGR-Op/WK/02/2013) w ramach "Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektora społeczno - gospodarczego, której wyniki mogą rzutowac na limit środków, na jaki został ogłoszony obecnie zakończony konkurs w ramach "Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektora społeczno - gospodarczego, ocena 8 wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ten konkurs (LGR-Op/WK/01/2014), pozostanie zawieszona do czasu zakończenia ww. kontroli i wdrożenia zaleceń pokontronych.
W sytuacji, gdy do dnia 10 marca LGR "Opolszczyzna" otrzyma z MRiRW wytyczne dotyczące przeprowadzonej kontroli, program posiedzenia Komitetu może zostac rozszerzony o dodatkową analizę  naboru nr LGR-Op/ WK/02/2013.