RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w ramach przeprowadzonych naborów w dniach od 10 do 22 stycznia 2022 roku, o numerach od 1/2022 do 6/2022  wpłynęły wnioski zamieszczone w poniższej tabeli. 

Wnioski obecnie są w trakcie oceny formalnej. Posiedzenie Rady planowane jest w lutym br. O szczegółach będziemy  informować na bieżąco. 

 

Rejestry złożonych wniosków w ramach danego naboru znajdują się po kliknięciu na nazwę przedsięwzięcia. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Dostępny limit w ramach naboru /PLN/

Suma kwot ze złożonych wniosków /PLN/

Niewykorzys-tany limit  /PLN/

1.

1/2022 1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD 249.000,00 0,00 249.000,00

2.

2/2022 1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką 55.000,00 55.000,00 0,00
3.  3/2022 2.1.1  Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów   600.000,00  298.000,00  302.000,00
4. 4/2022 2.2.1  Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką 300.000,00 281.129,00 18.871,00
5. 5/2022 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek 450.000,00 450.000,00 0,00
6. 6/2022 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 300.000,00 300.000,00 0,00

0trzy loga UE RLGD