Drukuj

RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w ramach przeprowadzonych naborów w dniach od 25 marca do 5 kwietnia 2019 roku, o numerach od 1/2019 do 10/2019  wpłynęły wnioski zamieszczone w poniższej tabeli. 

Wnioski obecnie są w trakcie oceny formalnej. Posiedzenie Rady planowane jest w pierwszej połowie maja 2019 r. O szczegółach będziemy  informować na bieżąco.

Rejestry złożonych wniosków w ramach danego naboru znajdują się po kliknięciu na nazwę przedsięwzięcia. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Dostępny limit w ramach naboru /PLN/

Suma kwot ze złożonych wniosków /PLN/

Niewykorzys-tany limit  /PLN/

1.

1/2019

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

573.612,00 

186.936,00 386.676,00

2.

2/2019

1.1.3 Poprawa dostępności obiektów służących gospodarce rybackiej 400.000,00 322.688,00 77.312,00

3.

3/2019

1.1.4 Wspieranie nowych kierunków rozwoju w chowie i hodowli ryb w sektorze zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury 300.000,00 brak wniosków 300.000,00
 

4.

4/2019

1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką 800.000,00 742.265,00 57.735,00
  5. 5/2019 2.1.2 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii umożliwiających prowadzenie analiz stanu środowiska związanego z dobrostanem ryb 300.000,00 brak wniosków 300.000,00
  6. 6/2019 2.1.3 Zakup urządzeń, sprzętu i/lub technologii do monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych i poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy 400.000,00 brak wniosków 400.000,00
  7. 7/2019 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 600.000,00 400.000,00 200.000,00
  8. 8/2019 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką 50.000,00 brak wniosków 50.000,00
  9. 9/2019 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD 105.383,00 96.007,66 9.375,34
  10. 10/2019 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie 300.000,00 200.000,00 100.000,00

trzy loga UE RLGD