RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w ramach przeprowadzonych naborów w dniach od 19 do 30 kwietnia 2021 roku, o numerach od 1/2021 do 6/2021  wpłynęły wnioski zamieszczone w poniższej tabeli. 

Wnioski obecnie są w trakcie oceny formalnej. Posiedzenie Rady planowane jest w drugiej połowie maja br. O szczegółach będziemy  informować na bieżąco. 

 

Rejestry złożonych wniosków w ramach danego naboru znajdują się po kliknięciu na nazwę przedsięwzięcia. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Dostępny limit w ramach naboru /PLN/

Suma kwot ze złożonych wniosków /PLN/

Niewykorzys-tany limit  /PLN/

1.

1/2021

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

448.654,44 

277.924,00 170.730,44

2.

2/2021

1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD 899.026,60 501.347,00 397.679,60
3. 3/2021 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego 390.221,81 734.438,85

przekroczenie o 

344.217,04 zł

4. 4/2021 1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką 153.104,23 50.750,00 102.354,23
5. 5/2021 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 388.415,45 0,00 388.415,45
6. 6/2021 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie 160.181,25 123.157,00 37.024,25

trzy loga UE RLGD