Drukuj

RLGDRybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w ramach przeprowadzonych naborów w dniach od 4 do 19 czerwca 2020 roku, o numerach od 1/2020 do 9/2020  wpłynęły wnioski zamieszczone w poniższej tabeli. 

Wnioski obecnie są w trakcie oceny formalnej. Posiedzenie Rady planowane jest w drugiej połowie lipca br. O szczegółach będziemy  informować na bieżąco. 

Rejestry złożonych wniosków w ramach danego naboru znajdują się po kliknięciu na nazwę przedsięwzięcia. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Dostępny limit w ramach naboru /PLN/

Suma kwot ze złożonych wniosków /PLN/

Niewykorzys-tany limit  /PLN/

1.

1/2020

1.1.1

Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

82.680,00 

 0,00 82.680,00 

2.

2/2020

1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD 890.000,00  421.177,00 468.823,00
3. 3/2020 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego 1.145.000,00 1.511.609,37

przekroczenie o 

366.609,37 zł

4. 4/2020 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów 215.000,00  0,00 215.000,00
 5. 5/2020 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką 695.008,00

766.499,80

686.499,80 

8.508,20 

6. 6/2020 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek 150.000,00 50.400,00 99.600,00
7. 7/2020 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi 410.000,00 0,00 410.000,00
8. 8/2020 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD
200.222,00 167.995,00 32.227,00
9. 9/2020 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie 120.000,00 120.000,00 0,00

trzy loga UE RLGD