LOGO sprawy rybackie

   Przypominamy wszystkim naszym rybakom, o upływającym w dniu 13 marca br. terminie złożenia kwestionariusza RRW-22. Na stronie internetowej IRS  www.infish.com.pl są umieszczone do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z danymi za 2019 rok.

   Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23).


Członkowie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych składający kwestionariusze, proszeni są o dokonanie na przesyłanym do IRŚ formularzu adnotacji: "SPRŁ", ze względu na późniejsze pozyskiwanie zagregowanych danych celem aktualizacji Planu Produkcji i Obrotu składanego przez uznane organizacje producentów.


Kwestionariusz RRW - 22 za 2019 rok (pdf)
Kwestionariusz RRW - 23 za 2019 rok (pdf)